Có một người rất hà tiện. Một ngày kia ông ta tìm cách băng qua sông một mình, nhưng ông bị trợt té vì giòng nước quá mạnh. Giòng nước cuốn ông trôi xuống giữa con sông.

9

Ông la lên: “Có ai ở đó xin giúp tôi? Tôi sẽ cho tiền”!

Có một người trên xuồng gần đó nghe vậy nói: “Ðược. Ðưa 50 đô la tôi sẽ giúp ông”. Nhưng người đàn ông ở dưới sông đáp: “50 đô la mắc quá. Tôi cho ông 20”. Người trên xuồng trả lời: “Không, không được, 20 rẻ quá”.

Lúc này thì người đàn ông dưới sông đang hấp hối thở và còn bị uống nước sông nữa. Nên ông nói: “Thôi được, 30 đô la”! Nhưng người trên xuồng đáp: “Không, 40 là giá chót”.

Và người đàn ông dưới sông nói: “Vậy tôi… tôi… tôi chà chết còn hơn”!